Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  (versie augustus 2020)

1. Inleiding

1.1. Tong Fong Supermarkt en de websites www.tongfong-supermarkt.be, www.tongfon-supermarket.bewww.tongfong.be en www.foodfactorybelgium.be worden uitgebaat door  FOOD FACTORY BELGIUM BV , KBO 0534.446.937, zetel Boomsesteenweg 500 te 2610 Antwerpen

2. Geldigheid

2.1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FOOD FACTORY BELGIUM BV en afnemer/klant, (waaronder begrepen onze prijslijsten, jaarcondities, offerten, bestellingen, overeenkomsten, facturen, verkopen en leveringen).

2.2. Door te contracteren met FOOD FACTORY BELGIUM BV aanvaardt U automatisch deze algemene voorwaarden en verklaart u deze van toepassing op onze rechtsverhouding.

2.3.Eventuele afwijkingen van verkoopsvoorwaarden worden per bestelling afzonderlijk, schriftelijk overeengekomen en blijven tot dat geval beperkt.

2.4. De ongeldigheid van één clausule laat de geldigheid van de overige clausules onverlet. Zonder ons schriftelijk en voorafgaand akkoord zullen de algemene- of bijzondere voorwaarden van onze kopers niet van toepassing zijn, ook als ze eerst werden meegedeeld en een gelijkaardige clausule bevatten.

3. Aanbod, aanvaarding en orders

3.1. FOOD FACTORY BELGIUM BV kan ten alle tijden – zonder dat zij hiervoor enige verantwoording moet afleggen of tot eender welke vergoeding gehouden zijn – haar aanbod van goederen wijzigen.

FOOD FACTORY BELGIUM BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden of gehouden tot enige vergoeding omwille van het loutere feit dat goederen niet of niet meer (voldoende) in voorraad zijn of nog in voorraad zullen komen.

3.2. Prijzen, producten en termijnen in aanbiedingen kunnen zonder voorafgaandelijke aankondiging door FOOD FACTORY BELGIUM BV gewijzigd worden.

3.3.Het staat FOOD FACTORY BELGIUM BV volledig vrij om bestellingen van een afnemer al dan niet te accepteren. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen, worden door FOOD FACTORY BELGIUM BV geaccepteerde bestellingen van afnemers/klanten niet geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn.  Is een verpakking, uitvoering, model, type, etc. gewijzigd, dan is FOOD FACTORY BELGIUM BV gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

3.4. Opgegeven prijzen en foto’s zijn informatief en niet bindend. Indien er zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de uitlevering van de desbetreffende goederen een prijswijziging voordoet, zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht alvorens de goederen worden verstuurd.

In dit geval heeft de klant het recht van de aankoop af te zien zolang de goederen nog niet verzonden zijn.

Een samengestelde prijsopgave verplicht FOOD FACTORY BELGIUM BV er niet toe een deel van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te leveren.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de klant en FOOD FACTORY BELGIUM BV

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. FOOD FACTORY BELGIUM BV kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Een door de afnemer/ klant geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden, tenzij FOOD FACTORY BELGIUM BV hiermee akkoord is én mits het betalen van een schadevergoeding van 30% van de prijs. FOOD FACTORY BELGIUM BV behoudt zich evenwel het recht voor de uitvoering in natura te eisen.

4. Levering en termijnen

4.1. Eventuele leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij zij schriftelijk en uitdrukkelijk worden gegarandeerd door FOOD FACTORY BELGIUM BV. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot het eenzijdig verbreken van de koop of tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

4.2.De producten worden verkocht onder de Incoterms (ICC Parijs 2010). Indien de overeenkomst geen Incoterm vermeldt, wordt de Incoterm ‘ex works’ toegepast waarbij de fabriek als plaats van levering geldt, ook als FOOD FACTORY BELGIUM BV in opdracht van afnemer/klant het transport verzorgt.

5. Keuring en klachten

5.1. Bij levering dient afnemer/klant de goederen te controleren. Beantwoorden de goederen niet aan de overeenkomst dan meldt afnemer/klant aan de transporteur en aan FOOD FACTORY BELGIUM BV:

 -Zichtbare gebreken binnen de vierentwintig uren na levering en sowieso voor ieder gebruik, d.m.v. een vermelding op het transportdocument.

-Onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 7 dagen na levering. Iedere klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan FOOD FACTORY BELGIUM BV.

FOOD FACTORY BELGIUM BV kan niet verplicht worden laattijdige, mondelinge of ongemotiveerde klachten te beantwoorden. Klachten of opmerkingen die niet schriftelijk geformuleerd worden  binnen 2 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 7 dagen na levering, zijn niet ontvankelijk en zullen niet tegen kunnen opgeworpen worden.

6. Betaling

6.1. Alle facturen/bedragen zijn in EUR op onze zetel betaalbaar.

De factuur vermeldt de uiterste datum van betaling, zoniet is deze betaalbaar uiterlijk de vijfde dag na factuurdatum. Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsintrest opbrengen overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. (B.S. 7 augustus 2002).

Ter dekking van boekhoudkundige en administratieve kosten zijn wij gerechtigd voor elk op de vervaldag niet betaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 10%, met een minimum van €50,-,zulks afzonderlijk van de vergoedende intresten.

FOOD FACTORY BELGIUM BV is gerechtigd iedere schuldvordering over te dragen aan derden. Desgevallend kan slechts bevrijdend betaald worden aan de aangeduide derde partij. Melding van de overdracht op de factuur volstaat voor kennisgeving.

6.2. Betalingsafspraken en –termijnen die FOOD FACTORY BELGIUM BV verstrekt, zijn door haar herroepbaar na één enkele wanbetaling van de koper, waardoor alle uitstaande schuldvorderingen van de koper opeisbaar worden. Hetzelfde geldt wanneer de koper insolvabel, invereffening of beslagene is, of om opschorting of faillissement verzoekt. Desgevallend kan FOOD FACTORY BELGIUM BV zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Door de faillietverklaring van de afnemer/klant is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden ten laste van de gefailleerde.

6.3. Wanprestatie of wanbetaling in het kader van één levering, laat FOOD FACTORY BELGIUM BV toe om schriftelijk voorafgaande betaling te eisen alvorens latere verzendingen of leveringen te verrichten. FOOD FACTORY BELGIUM BV kan alsdan navolgende bestellingen inhouden, ook al zijn die specifieke leveringen wel betaald.

7. Aansprakelijkheid

7.1. FOOD FACTORY BELGIUM BV kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan opzet of grove fout van haar of haar eigen aangestelden te wijten is.

Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is FOOD FACTORY BELGIUM BV niet aansprakelijk.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van FOOD FACTORY BELGIUM BV voor alle schade beperkt tot 5x de waarde van het aangekochte product of dienst, dat ten grondslag ligt van de schade.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van FOOD FACTORY BELGIUM  BV beperkt tot het bedrag waartoe zij zichzelf heeft verzekerd.

In geen geval is FOOD FACTORY BELGIUM aansprakelijk voor gevolgschade (bv. winstderving).

7.2 FOOD FACTORY BELGIUM BV is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door FOOD FACTORY BELGIUM BV ingeschakelde derden of door FOOD FACTORY BELGIUM BV verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin  van het woord, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan afnemer/klant geleverde goederen.

7.3 Indien de leveringstermijn niet schriftelijk en uitdrukkelijk werd gegarandeerd zal FOOD FACTORY BELGIUM BV niet gehouden zijn vergoeding, schade of interesten te betalen wegens vertraging in de levering. Zelfs in geval dergelijke garantie werd overeengekomen, is FOOD FACTORY BELGIUM BV niet gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan die die hij kan verhalen op de vervoerders en/of expediteurs.

7.4 FOOD FACTORY BELGIUM BV is evenmin gehouden vergoeding, schade of interesten te betalen wegens vertraging in de levering wanneer dit te wijten is aan overmacht of eender welk feit onafhankelijk van haar wil waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, zoals onder meer doch niet beperkt tot staking, diefstal, piraterij, extreme weersomstandigheden, handelsrestricties, productie-incidenten, recall acties, schaarstes en dergelijke.

7.5 Afnemer/klant draagt het risico voor merknamen of merken die FOOD FACTORY BELGIUM BV ter beschikking worden gesteld voor welk doel dan ook en deze is niet aansprakelijk voor ieder ongeoorloofd gebruik van dit merk door haar ingeschakelde derden.

7.6 Iedere aansprakelijkheid van FOOD FACTORY BELGIUM BV jegens afnemer/klant vervalt sowieso na verloop van 1 jaar nadat de producten aan afnemer zijn geleverd.

8. Eigendomvoorbehoud

8.1. De geleverde koopwaren blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met intresten en kosten. De koper dient zich zolang te onthouden de goederen te verkopen, in pand te geven of op eender welke andere manier dan ook te bezwaren, tenzij anders werd overeengekomen.

8.2. Indien de afnemer/klant toch de goederen doorverkoopt of bezwaard – ondanks dit eigendomsvoorbehoud -, dan leidt dit tot aansprakelijkheid, wat de bestuurder van de afnemer/klant aanvaardt

8.3. Dit (verlengd) eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over de prijs, desnoods door subrogatie ten aanzien van de derde-verkrijger en overleeft eventuele samenloop.

9. Rechtbank en toepasselijk recht.

In geval van geschil zullen alleen de Rechtbanken van het arrondissement van onze zetel bevoegd zijn, tenzij FOOD FACTORY BELGIUM BV verkiest, indien zij een vordering instelt, zich op de gewone bevoegdheidsregels te beroepen. Belgisch recht is van toepassing op onze overeenkomsten en de eruit voortvloeiende geschillen.